Sakurazukamori Seishirou

Blue portrait

Sakurazuka Seichirou.
It is just a sketch

Crayon.
2000

fanart show

Go on!
Back

Home